Ga naar de inhoud

Disclaimer

De Fietswacht besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan De Fietswacht niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. De Fietswacht is niet verantwoordelijk voor foutieve weergave van verkoopprijzen van producten op haar website. De Fietswacht is niet gehouden om het product voor de op de website foutief vermelde verkoopprijs te leveren. De Fietswacht zal bij constatering van de foutieve verkoopprijs de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

De Fietswacht is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet. Ook is De Fietswacht niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt De Fietswacht geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens De Fietswacht via deze website.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. De Fietswacht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. De Fietswacht garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Geen enkele tekst of foto op deze website mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op een andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Fietswacht.